Leder (HD/ED)

Som ett led i det systematiska hälsoarbetet så ingår rhodesian ridgeback i Svenska Kennelklubbens (SKKs) hälsoprogram för höft- och armbågsleder. Detta innebär att hund som ska användas i avel måste vara röntgad på höfter (infördes 1986) och armbågar (infördes 2001) och resultatet vara registrerat hos SKK före parning. Rekommenderad ålder för röntgen av rhodesian ridgeback är cirka 18 månader.

Tack vare att många ridgebackägare har varit duktiga med att röntga sina hundar och de flesta uppfödare har varit noga med sitt avelsurval så är förekomsten av HD och ED hos rhodesian ridgeback låg (cirka 10% av andelen röntgade hundar).

HÖFTLEDSDYSPLASI (HD)
Höftledsdysplasi (HD = hip dysplasia) är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många storvuxna hundraser. Anlaget till sjukdomen är medfött, men rubbningen i ledens utveckling äger rum under hundens uppväxttid. Först när skelettet har vuxit färdigt så kan man med god säkerhet bedöma höftledernas utseende med hjälp av röntgen.

Granskningen av röntgenbilderna utförs centralt av SKK och höftlederna graderas enligt följande skala där grad A och B anses vara fria från dysplasi:
A = normala höftleder grad A
B = normala höftleder grad B
C = lindrig dysplasi
D = måttlig dysplasi
E = höggradig dysplasi

ARMBÅGSLEDSDYSPLASI (ED)
Armbågsledsdysplasi (ED = elbow dysplasia) innebär en onormal utveckling av armbågsleden. ED är ett samlingsnamn för olika tillväxtrubbningar som leder till benpålagringar i armbågsleden, vilka kan urskiljas relativt tydligt vid röntgen. Arvsgången för ED är komplex där både arv, med många gener i samverkan (polygen), och miljö är bidragande orsaker till sjukdomens utveckling.

Granskningen av röntgenbilderna utförs centralt av SKK och armbågslederna graderas enligt följande skala:
0 = inga påvisbara förändringar
1 = lindriga benpålagringar
2 = måttliga benpålagringar
3 = kraftiga benpålagringar

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor