Om mentalitet

Med mentalitet avses med vilken attityd hunden uppfattar, reagerar och agerar i olika situationer. En god mentalitet innebär i grunden att hunden fungerar väl i sin vardag och mår bra. Därtill bör rasen ha de mentala särdrag som gör en rhodesian ridgeback till just en rhodesian ridgeback och inte en labrador retriever, rottweiler, tax eller whippet. 

Mentalbeskrivning ger oss kunskap

Lika självklart som det är att kontinuerligt utvärdera rasens fysiska sundhet, genom t.ex. hälsoenkäter och ledröntgen, är det att utvärdera rasens mentalitet och mentala utveckling viket lämpligen sker vid en standardiserad mentalbeskrivning. Det är inte en helt ovanlig missuppfattning att endast raser eller individer med "mentala problem" behöver mentalbeskrivas, men inget kan vara mer felaktigt! Varje mentalbeskriven hund bidrar med en liten del ökad kunskap om och förståelse för varje ras egenskaper och särdrag men också för mentaliteten hos vår hundpopulation i stort.

Ett viktigt verktyg i avelsarbetet

Hundens mentala egenskaper styrs både av flera olika gener i samverkan och av miljöfaktorer. Därför framträder den säkraste bilden av tilltänkta avelshundars nedärvningsförmåga om hänsyn tas till både avelsdjurens egna beskrivningsresultat och beskrivningsresultat för deras nära släktingar (föräldrar, syskon och eventuella avkommor). Ju fler hundar som mentalbeskrivs desto mer användbara blir resultaten. Uppfödarna får underlag för att systematiskt kunna avla för den mentalitet som anses önskvärd för rasen samtidigt som det ökar hundägarnas möjlighet att få en hund med just de mentala egenskaper och beteenden som man önskar sig.

Men kan man inte bedöma hundens mentalitet själv? Jo, visst kan man det. Men bedömningen tenderar att bli subjektiv och baseras på den enskilde hundägarens egna preferenser, kunskapsnivå och erfarenhet. Därtill behöver de flesta hundar i vardagen inte hantera en mängd situationer i direkt anslutning till varandra, så som sker under cirka 30-45 minuter på beskrivningsbanan. Viktiga egenskaper som exempelvis hundens förmåga till avreaktion, d.v.s att återgå till neutral sinnesstämning efter en händelse, kan således vara mycket svåra att se och bedöma i vardagssituationer. Därför kan det hända att även en hund som av ägaren upplevs fungera väl i sin vardag tvingas avbryta mentalbeskrivningen. För hunden och hundägaren spelar detta kanske ingen större roll när vardagen fungerar, men ur ett avelsperspektiv kan denna typ av information vara mycket viktig.

Lång tradition av mentalbeskrivning

Inom rhodesian ridgeback finns sedan senare delen av 1990-talet en god tradition hos hundägarna att låta mentalbeskriva sina hundar, vilket historiskt skett genom deltagande vid "Mentalbeskrivning Hund" (MH). Då MH ursprungligen tagits fram för brukshundar arbetade Svenska Kennelklubben under början av 2010-talet fram "Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund" (BPH), som i högre grad beskriver hundars vardagsbeteenden. BPH blev officiellt i maj 2012 och är idag det primära verktyget för mentalbeskrivning av rhodesian ridgeback.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor