Hälsa

Ledröntgen

Som ett led i det systematiska hälsoarbetet så ingår rhodesian ridgeback i Svenska Kennelklubbens (SKKs) hälsoprogram för höftleder (HD) och armbågsleder (ED). Som uppfödare är det således viktigt att du uppmanar dina valpköpare att låta röntga sina hundar på höftleder och armbågsleder.

För att få en så rättvisande bild som möjligt av förekomsten av HD/ED hos valpkullen – och i förlängningen även inom rasen – så rekommenderar SRRS att låta röntga samtliga hundar i valpkullen och inte enbart de som är exteriört korrekta eller avses användas i det fortsatta avelsarbetet. Lägsta ålder för röntgen av höft- och armbågsleder är 12 månader och rekommenderad ålder för röntgen av rhodesian ridgeback är cirka 18 månader.

Hälsoenkäter

SRRS Avels- och uppfödarkommitté skickar årligen ut hälsoenkäter till ridgebackägare vars hundar fyllde tre (3) respektive sju (7) år under föregående år.

Syftet med hälsoenkäterna är att i god tid kunna upptäcka förekomst av evetuella fysiska eller mentala hälsoproblem hos den svenska ridgebackpopulationen som helhet och vid behov vidta åtgärder i god tid. Avsikten med hälsoenkäterna är således inte att identifiera eventuella hälsoproblem hos enskilda individer eller valpkullar och därför besvaras enkäterna anonymt.

En sammanställning av hälsoenkäterna presenteras årligen i SRRS medlemstidning och enkäterna är också ett ovärderligt underlag vid arbetet med SRRS Rasspecifika Avelsstrategier (RAS). Det är därför viktigt att du som uppfödare uppmanar dina valpköpare att besvara SRRS hälsoenkäter så att både du och specialklubben har en rättvisande utgångspunkt i arbetet för en fortsatt sund hundras.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor