Ansvar vid avel

SRRS främsta målsättning är att verka för bevarandet av en mentalt och fysiskt sund, exteriört typisk rhodesian ridgeback med bibehållande av dess speciella särdrag. Var och en som beslutar sig för att ta en valpkull undan sin tik eller upplåter sin hanhund för parning har ett stort ansvar. Detta ansvar gäller mot rasen, den egna hunden, valparna och valpköparna. Vi vill ju alla vara ägare till friska sunda hundar!

Som hundägare och uppfödare är man givetvis skyldig att följa Statens jordbruksverks föreskrifter och som medlem i Svenska Kennelklubben (SKK) även SKKs Grundregler, Registreringsbestämmelser och Avelspolicy som finns tillgängliga via SKKs hemsida.

Ansvaret mot rasen

Den ras vi har i dag är ett arv från tidigare generationers avelsarbete och resultatet av dagens parningskombinationer kommer så småning om att ärvas av nya generationer hundägare och uppfödare. För att avelsarbetet skall kunna bidra till att rasens välbefinnande bibehålls så bör urvalet av avelsdjur inte bidra till att avelsbasen minskas. I syfte att bevara ridgebackens sundhet, speciella exteriör och temperament bör både tikägare och hanhundsägare:

 • vara väl insatt i rasstandarden och SRRS Raspecifika Avelsstrategier (RAS).
 • endast använda avelsdjur som uppfyller kraven i SRRS valphänvisningsregler.
 • ej använda avelsdjur som har eller är opererad för Dermoid Sinus.

Uppfödaren/Tikägaren bör dessutom:

 • rapportera valpkullen till SRRS/AUK på blanketten "Data om valpkull". På så sätt får specialklubben värdefull information och kan i sin tur ge värdefull information tillbaka.
 • uppmana sina valpköpare att låta röntga valparna på höfter (HD) och armbågar (ED) efter 12 månaders ålder.
 • uppmana sina valpköpare att låta mentalbeskriva valparna genom MH eller BPH efter 12 månaders ålder.
 • utvärdera avelsresultatet av en gjord parning innan tik paras på nytt. Tikens första valpkull bör då ha uppnått en ålder av 18 månader.
 • uppmana sina valpköpare att besvara de hälsoenkäter som skickas ut av SRRS till hundar vid tre (3) respektive sju (7) års ålder.

Hanhundsägaren bör dessutom:

 • hålla sig informerad om valparnas utveckling och förvissa sig om att de inte drabbas av fel eller defekter som kan förmodas vara orsakade av hanhunden.
 • utvärdera avelsresultatet efter cirka tre normalstora kullar (ca 24 valpar) när de yngsta valparna har uppnått 18 månaders ålder. Utvärderingen är viktig att göra innan hanhunden används vidare i avel eftersom ärftliga defekter/sjukdomar ibland kan upptäckas först då avkomman blivit något äldre. En hanhund som används flitigt utan utvärdering kan hinna ge stor spridning åt defekt eller sjukdom innan den upptäcks.
 • ej låta en hanhund ha fler valpar än 2% av avkommorna som produceras av en generation avelsdjur. Baserat på antalet svenskregistrerade rhodesian ridgebacks under perioden 2006-2015 så bör antalet avkommor i Sverige per hanhund inte överskrida 40 valpar.

Ansvaret mot avelstiken

Som uppfödare har man givetvis också ett stort ansvar mot den tik som man väljer att använda i avel. Uppfödaren bör:

 • ej para tik som inte är i god kondition.
 • ej para tik mer än en gång per år.
 • endast i undantagsfall para tik som inte haft minst ett (1) löp sedan den senaste valpningen och i förekommande fall endast om tiken vid föregående valpning haft en mindre kull (1-4 valpar).
 • endast i undantagsfall ta mer än fyra (4) kullar på en tik.
 • ej ta valpar på en tik som uppnått åtta (8) års ålder.
 • ej behålla fler valpar i kullen än vad tiken klarar av.
 • kunna ge tiken erfoderlig tillsyn och omvårdnad under både dräktighet, valpning och under hela valptiden.

Ansvaret mot valparna

Var och en som planerar en ridgebackkull skall förvissa sig om att ha resurser för att ge valparna tillräcklig omvårdnad. Uppfödaren bör innan parning säkerställa att:

 • ha den tid som erfordras för en valpkull eftersom valparna behöver mer eller mindre ständig passning. Valptiden är en känslig ålder, en valp kan bli sjuk och behöva snabb omvårdnad. Denna period är också mycket betydelsefull för valpens sociala utveckling och valparna behöver därmed kontakt med människor.
 • det finns tillräckligt många köpare. En uppfödare måste ha möjlighet att behålla valparna tills de kan placeras i lämpliga hem. Om en valpkull är leveransklar men inte tingad bör uppfödaren inte ge efter för kravet att varje valp skall ha ett bra hem. Omvänt gäller att valpen behöver tikens omvårdnad och kullens gemenskap till den är 8 veckor gammal.
 • ha lämpliga utrymmen för valparna. Förutom att dessa bör vara rena, torra och ljusa, är det mycket viktigt att de är tillräckligt rymliga för en kull ridgebackvalpar. De lite äldre valparna bör ges möjlighet att vistas ute, i synnerhet under den varma årstiden.

Uppfödaren bör innan leverans av valparna säkerställa att:

 • valparna är undersökta för Dermoid sinus.
 • samtliga valpar är registrerade hos Svenska kennelklubben (SKK) och levereras i enlighet med SKKs och Jordbruksverkets regler och riktlinjer.
 • valpar med avvikelser (exempelvis ridgefel, ridgelöshet, kroksvans eller andra avvikelser) som gör dem olämpliga som framtida avelshundar avelspärras.
 • samtliga valpar kommer till lämpliga hem där:
  - man är införstådd med rasens mentala egenskaper
  - man är beredd att ge hunden både mental och fysisk sysselsättning
  - vuxna människor tar ansvar för valpen/hunden
  - man har möjlighet att ge valpen ständigt sällskap den första tiden och där man inte låter den vuxna hunden vara ensam längre period under dagen.

Ansvaret mot valpköparen

Många människor som köper en valp har ringa kunskaper om hundar. Det är en del av ansvaret både mot valpköparen och mot den sålda valpen att hjälpa valpköparen att bli en god hundägare. Uppfödaren skall därför ge sina valpköpare information om:

 • hundar och hundägande i allmänhet
 • speciella egenskaper för rhodesian ridgeback
 • föräldradjurens förtjänster och brister samt eventuella anlag som kan nedärvas till avkommorna
 • lämplig fostran och aktivering av valpen och den vuxna hunden
 • lämplig litteratur, som till exempel ”Ridgeback-Skolan”
 • lämplig utfodring och vaccinationsrutiner av valpen och den vuxna hunden
 • röntgen av höftleder (HD), armbågar (ED) samt mentalbeskrivning (MH eller BPH)
 • veterinärkostnader för operation av eventuell oupptäckt Dermoid Sinus
 • medlemskap i SRRS
 • gällande lagar och regler

Utöver ovanstående bör man som uppfödare också finnas tillgänglig för sina valpköpare för att vid behov ge råd genom de olika stadierna i hundens liv.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo