Policy för Dermoid Sinus

Gällande från och med 2019-01-01

1.Inledning

Bakgrund

Se information här.

1.1. Omfattning

Denna policy riktar sig till uppfödare, och omfattar hantering av Dermoid Sinus (DS) som upptäcks innan valpen har överlåtits till sina nya ägare och därmed är uppfödarens egendom.

1.2. Avgränsning

Policyn omfattar inte hantering av Dermoid Sinus (DS) som upptäcks efter att valpen har överlåtits till sina nya ägare, men SRRS rekommenderar att policyn i detta fall följs i applicerbara delar. Policyn omfattar inte heller kommunikation mellan uppfödare och valpköpare/valpägare, utan detta förutsätts hanteras av uppfödaren på bästa möjliga sätt.

2.Krav för valphänvisning

SRRS rekommenderar vare sig avlivning eller operation av valpar med konstaterad DS. Det är istället upp till varje enskild uppfödare att besluta om lämplig åtgärd baserat på förutsättningarna i det enskilda fallet.

2.1. Avlivning

När beslutet är avlivning så ska uppfödaren uppfylla nedanstående krav för att erhålla SRRS valphänvisning för nästkommande valpkull.

 • A1) Uppfödaren ska, via ”Data Om Valpkull”, informera SRRS om antal födda respektive avlivade valpar med DS. Informationen kommer att sparas i SRRS Avelsregister.
2.2. Operation

När beslutet är operation så ska uppfödaren uppfylla nedanstående krav för att erhålla SRRS valphänvisning för nästkommande valpkull.

 • B1) Uppfödaren ska behålla äganderätten till valpen tills operation har utförts och uppföljande kontroll har skett av veterinär. Uppföljning kan ske i samband med veterinärbesiktning inför överlåtelse till ny ägare.
 • B2) Uppfödaren ska avelsspärra valpen hos Svenska Kennelklubben (SKK) innan överlåtelse sker till ny ägare.
 • B3) Uppfödaren ska, oavsett utfallet av operationen, mellan två (2) och sex (6) veckor efter att operation har ägt rum skriftligen informera SRRS/AUK om vilken hund som har blivit opererad samt det primära utfallet av operationen. Uppstår komplikationer till följd av DS-operation därefter ska uppfödaren även infomera SRRS/AUK om detta. Informationen kommer att sparas i SRRS Avelsregister.

3. Rekommendationer

Oavsett om uppfödaren väljer operation eller avlivning, kan tillgång till biologiska prover (blod- och vävnadsprover) från DS-drabbade individer inom den svenska populationen vara en avgörande faktor för forskningen kring DS som bedrivs av Dr. Nicolette Salmon Hillbertz (fortsättningsvis kallad NSH) i samarbete med SLU.

3.1. Avlivning

När beslutet är avlivning så önskar SRRS att uppfödaren följer nedanstående rekommendationer. Detta är dock inget krav för att erhålla valphänvisning för nästkommande valpkull.

Uppfödaren bör om möjligt bidra till den svenska forskning som pågår kring DS. Bidrag till forskningen kan i förekommande fall ske genom att kontakta NSH (se kontaktuppgifter nedan). All kontakt med NSH är konfidentiell och kommer inte att rapporteras till SRRS.

 • A2) Överlämning av levande affekterad/e valp/ar till NSH. Kontakta NSH för överenskommelse om upphämtning.
  Via en nyligen avlivad individ ges tillgång till vävnader som annars biologiskt förstörs (via enzymer) inom 15-20 minuter efter avlivning/andningsuppehåll (RNA). Tillgång till vävnader är oerhört viktiga, då de kan vara exklusivt avgörande rörande forskningen och framtida molekylärgenetiska resultat.
 • A3) Infrysning av avlivad valp i -20 C och sedermera överlämning till NSH. Kontakta NSH för överenskommelse om överlämning.
 • A4) I det fall A2 eller A3 inte är möjligt, så rekommenderar SRRS att ett blodprov (4-8 ml) extraheras från valpen och inkluderas i forskningsstudierna. Kontakta NSH för vidare instruktioner.

Dr. Nicolette Salmon Hillbertz kontaktas via mobil 0733-82 99 29 eller e-postadress nicolette.hillbertz@surgsci.uu.se.

3.2. Operation

När beslutet är operation så önskar SRRS att uppfödaren följer nedanstående rekommendationer. Detta är dock inget krav för att erhålla valphänvisning för nästkommande valpkull.

 • B4) Uppfödaren bör före operation kontakta SRRS/AUK för att få rekommenderat veterinärer med erfarenhet av framgångsrik DS-extraktion som företrädelsevis bör användas.
 • B5) Uppfödaren bör bidra till DS-forskningen genom att tillhandahålla journalkopior och blodprov från den opererade hunden i enlighet med punkt A4.

3.Referenser

1. Hillbertz NH. Inheritance of dermoid sinus in the Rhodesian ridgeback. The Journal of small animal practice. 2005;46(2):71-4. Epub 2005/03/02.

2. Salmon Hillbertz NH, Isaksson M, Karlsson EK, Hellmen E, Pielberg GR, Savolainen P, et al. Duplication of FGF3, FGF4, FGF19 and ORAOV1 causes hair ridge and predisposition to dermoid sinus in Ridgeback dogs. Nature genetics. 2007;39(11):1318-20. Epub 2007/10/02.

3. Mann GE, Stratton J. Dermoid sinus in the Rhodesian Ridgeback. The Journal of small animal practice. 1966;7(10):631-42. Epub 1966/10/01.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo