Rapport från SRRS fullmäktigemöte 2020

Fotograf: Jessica Persson
Artikeldatum: 2020-04-19

Lördagen den 18 april 2020 var det dags för SRRS årliga fullmäktigemöte, som är SRRS högsta beslutande organ. Mötet var ursprungligen planerat att hållas i Örebro, men p.g.a. covid-19 hölls mötet på distans istället. Detta var första gången som SRRS fullmäktigemöte hölls i digital form, och det gick över förväntan!

Vid mötet deltog en delegat från respektive lokalavdelning som bar samtliga lokalavdelningens röster. Närvarande vid mötet var också representanter från SRRS centralstyrelse och valberedning, medlemmar föreslagna till kommande års styrelse samt en av SKK utsedd rösträknare.

Mötet valde Kjell Rörström som mötesordförande och styrelsen anmälde Jessica Persson som mötessekreterare. Till justerare utsåg mötet Christina Hallberg Olsson (SRRS/Södra) och Hillevi Backman (SRRS/Västra) att tillsammans med mötesordförande justera protokollet.

Linda Fredholm och Jessica Persson föredrog 2019 års verksamhetsberättelse, arbete med avelsfrågor, resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse. Mötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen och att vinsten ska balanseras i ny räkning. I enlighet med revisorernas rekommendation, beviljade mötet 2019 års styrelse ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Linda Fredholm och Jessica Persson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan 2020 samt förslag till rambudget för 2020, 2021 och 2022 som mötet fastställde utan förändringar.

Styrelsen föreslog att medlemsavgiftena för det kommande verksamhetsåret ska vara oförändrade samt att den procentuella storleken på återbetalning av medlemsavgifter till lokalavdelningarna a’ 10 % ska bibehållas. Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag, men uppdrog till styrelsen att inför nästa års fullmäktigemöte se över möjligheten att öka den procentuella storleken på återbetalningen av medlemsavgifter till lokalavdelningarna.

Kjell Rörström föredrog valberedningens förslag till förtroendevalda det kommande verksamhetsåret, och mötet biföll förslaget enligt nedan utan förändringar.

 • Ordförande
  Linda Fredholm (omval 1 år)
 • Ledamöter
  Anders Cronhäll, Lars Åström och Paula Pukk (nyval 2 år)
  Sandra Persson (fyllnadsval 1 år)
  Jessica Persson och Johan Ahlenius (1 år kvar av sin mandatperiod)
 • Suppleanter
  Therese Doveroth och Lilly-Ann Forsman (omval 1 år)
  Marika Hollstedt och Kristina Fält (nyval 1 år)
 • Revisorer
  Roland Göransson och Ulrika Källse (omval 1 år)
 • Revisorssuppleanter
  Axel Nelén och Stefan Persson (omval 1 år)
 • Valberedning
  Maria Kierkegaard Lundström, sammakallande (nyval 1 år)
  Kjell Rörström, ledamot (nyval 2 år)
  Charlotte Ekenstierna (1 år kvar av sin mandatperiod)

 Till mötet hade två förslag (motioner) inkommit för behandling.

Förslag till förändring av reglerna för SRRS viltspårlista
Det första förslaget, från en enskild medlem, avsåg förändring av reglerna för SRRS viltspårlista från och med säsongen 2021. Motionären föreslog:

 • att tävlingssäsongen för SRRS viltspårlista förkortas från kalenderår till perioden 1 april till och med den 31 oktober.
 • att regelverket för SRRS viltspårlista medger att två resultat per domare och år får medräknas.

Styrelsen yrkade inledningsvis på avslag av förslaget, bland annat på grund av att ett Fullmäktigemötebeslut gällande listreglerna i praktiken medför att de i framtiden inte kan förändras utan att det fattas ett nytt fullmäktigebeslut. Det försvårar hanteringen i händelse att reglerna behöver ändras till följd av yttre omständigheter ( t.ex lag- eller regeländringar), och kan också medföra såväl centrala som lokala kostnader om ett extra Fullmäktigemöte behöver hållas i syfte att förändra listreglerna.

Efter de argument som framfördes av några av mötesdeltagarna, till fördel för motionärens förslag, justerade styrelsen sitt yrkande till att motionärens förslag avslås men att styrelsen ges i uppdrag att se över regelverket för SRRS viltspårlista utifrån motionens andemening att försöka utjämna geografiska skillnader för deltagande på listan.

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens justerade förslag.

Årligt resebidrag till  SRRS/Norra
Det andra förslaget hade inkommit från SRRS/Norras styrelse och avsåg:

 • att SRRS/Norra ges ett årligt bidrag á 15000 SEK till reseersättningar fr.o.m innevarande år och tillsvidare.
 • att nedanstående regelverk ska gälla för utbetalning av reseersättningar med centrala medel till SRRS/Norra:
  - Den resande skall innan resan företas, skicka en förfrågan till AU i Norra lokalavdelningen om kostnaden för resan godkänns eller inte. Förfrågan skall göras via ett särskilt dokument där resenären anger den uppskattade sträckan och syftet med resan.
  - Om resan har två syften, skall halva resan ersättas. Exempel – om en person är både funktionär och utställare på en hundutställning, utgår halv ersättning.
  - Den summa som inte förbrukas av de beviljade medlen, återgår till SRRS.

Styrelsen yrkade avslag av förslaget, men föreslog mötet att uppdra till styrelsen att utarbeta gemensamma riktlinjer för reseersättningar inom SRRS.

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Vid mötet tillfrågades slutligen delegaterna om de hade något önskemål om plats för SRRS Fullmäktigemöte 2021 och de framförde en gemensam önskan att mötet ska hållas i Örebro med omnejd.

Efter ett cirka 2,5 timmes trevligt möte överlämnade Kjell Rörström ordförandeskapet till SRRS ordförande Linda Fredholm som tackade alla närvarande och förklarade fullmäktigemötet avslutat.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo