RAS 2023-2027 är fastställt av SKK/AK

Fotograf: Jenny Jurnelius
Artikeldatum: 2023-11-16

Rasspecifika Avelsstrategier, förkortat RAS, för rhodesian ridgeback 2023-2027 har fastställts av SKKs Avelskommitté (SKK/AK) 2023-10-24 och är nu gällande. Dokumentet har innan fastställande granskats av en granskare utsedd av SKK/AK, som lämnat ett mycket trevligt utlåtande.

Rasspecifika Avelsstrategier 2023-2027
Utlåtande över RAS 2023-2027

RAS är en övergripande handlingsplan för hur avel inom rasen bör bedrivas för att vara långsiktigt hållbar. Handlingsplanerna (strategierna) strävar mot det övergripande målet att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter.

RAS revideras vart femte år, och arbetet har skett under ledning av SRRS/AUK i samarbete med SRRS/MK och klubbens uppfödare och medlemmar. Revideringsarbetet har ni tidigare kunnat läsa om i Ridgeback-Nytt och den intresserade har också kunnat följa arbetet här >>

SRRS/AUK vill rikta ett stort TACK till alla uppfödare och hundägare som under åren bl.a har skickat in ”Data Om Valpkull”, besvarat SRRS hälsoenkäter samt röntgat och mentalbeskrivit sina hundar. Det är med er hjälp som vi kunnat ta fram stora delar av underlaget till RAS och på så sätt har ni alla varit delaktiga i arbetet för en frisk och sund hundras. Vi vill också säga stort tack till alla engagerade uppfödare och medlemmar som deltagit vid våra RAS-träffar och bidragit med er samlade erfarenhet och kunskap för att arbeta fram gemensamma mål och handlingsplaner för vårt avelsarbete under de kommande åren.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo