Hälsoenkät för hundar födda 2008, 2011, 2012 eller 2013

Fotograf: Jenny Jurnelius
Artikeldatum: 2016-12-29

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, ridgebackuppfödarna och inte minst för hundägarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa samlar SRRS årligen in hälsoenkäter från ägare av rhodesian ridgebacks som föregående år fyllt tre eller åtta år. Då hälsoenkäter inte har samlats in de senaste åren, bland annat på grund av en omfattande revidering av enkäten samt omarbetning till digital form, så omfattar detta utskick även hundar som föregående år fyllt fyra eller fem år.

Eftersom hundägaren besitter den största kunskapen om hur den enskilda hunden faktiskt mår så ber vi alla ridgebackägare att besvara hälsoenkäten. Detta är ett av de sätt som du, som enskild hundägare, konkret kan bidra i arbetet med att försöka hålla vår ras frisk och sund.

Syfte
Syftet med hälsoenkäterna är att kunna identifiera förekomsten av olika besvär eller hälsoproblem hos den svenska ridgebackpopulationen som helhet samt kunna följa frekvensen över tid. För att få en rättvisande bild av hälsoläget är det viktigt att även få information om de hundar som har levt ett friskt liv. Hälsoenkäterna är bland annat ett mycket viktigt underlag vid revidering av RAS (Rasspecifika Avelsstrategier) för rhodesian ridgeback som innehåller mål och strategier för avelsarbetet inom rasen.

Målgrupp
Årets enkät riktar sig till rhodesian ridgebacks som är födda 2008, 2011, 2012 eller 2013  och registrerade i Svenska Kennelklubben (SKK). Både nu levande hundar och de som inte längre finns med oss är av intresse. Hundens ägare behöver inte vara medlem i Svenska Kennelklubben (SKK) eller SRRS.

I Ridgeback-Nytt nummer 4/2016 finns tyvärr ett skrivfel då det står att enkäter samlas in för hundar födda 2009. Dessa kommer att samlas in nästa år, dvs runt årsskiftet 2017/2018.

Enkätsvar
Enkäten är öppen till och med den 31 januari 2017 (förlängd svarstid) och tar uppskattningsvis cirka 5-20 minuter att besvara, vilket kan göras via dator, läsplatta eller mobiltelefon med internetuppkoppling. Äger du flera hundar födda de aktuella åren så besvara enkäten i sin helhet en gång per hund.

Avsikten med hälsoenkäten är inte att identifiera hälsobesvär hos enskilda individer eller kullar och därför besvaras enkäten anonymt. Har du inte tillgång till internetuppkoppling via nämnd utrustning så kontakta SRRS/AUK (länk) och meddela ditt namn och din adress så skickar vi ut enkäten via post. Notera dock att i detta fall kan vi inte garantera din anonymitet även om ditt namn inte anges på enkäten.

Resultat
Enkätsvaren kommer att sammanställas av SRRS/AUK och resultatet kommer att presenteras på SRRS hemsida.

Stort tack för din tid!
Med vänliga hälsningar

Avels- och uppfödarkommittén
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS)

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor