RAS version 2 skickad till SKK för fastställande

Fotograf: Fredrik Hansson
Artikeldatum: 2018-04-12

För varje hundras i Sverige ska det finnas så kallade “Rasspecifika Avelsstrategier” (förkortat RAS), som är en övergripande handlingsplan för hur avel inom den aktuella rasen ska bedrivas för att vara långsiktigt hållbar. Den första versionen av RAS för Rhodesian Ridgeback fastställdes av SKK/AK i februari 2006.

Sedan 2014 har SRRS/AUK arbetat med en ny reviderad version av RAS. Ett första utkast med nulägesanalys, mål och strategier diskuterades vid SRRS Avelskonferens 2015 följt av lokala avelsträffar arrangerade av SRRS/Södra (2015), SRRS/Östra (2016) och SRRS/Norra (2015). Kommentarer från konferensen och de lokala träffarna har kommit SRRS Avels- och Uppfödarkommitté (SRRS/AUK) tillhanda och dokumentet har därefter reviderats ytterligare.

Under två veckor i mars 2018 hade SRRS medlemmar möjlighet till en sista återkoppling på föreslagna mål och strategier genom att besvara en enkät. Enkäten, som besvarades av 60 uppfödare och 16 icke uppfödare, visade att samsynen på föreslagna mål och strategier överlag är mycket hög. Resultatet av enkäten finns presenterat avidentifierat som en bilaga till RAS-dokumentet.

SRRS styrelse godkände RAS-dokumentet vid styrelsemöte 2018-04-03 och det har skickats till SKK/AK för fastställande.

Rasspecifika Avelsstrategier version 2 (pdf) >>

Vid frågor gällande RAS-dokumentet vänligen kontakta SRRS/AUK via e-post auk@srrs.org.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor