Rhodesian Ridgeback i pilotprojekt för mentalindex

<p>Bäst att kolla ordentligt vad det här är för en person.</p>
<p>Fenix, Ridgeslättens Fenix af Jonker<br />
Ägare: Julia Ortscheid Stenfelt</p>

Bäst att kolla ordentligt vad det här är för en person.

Fenix, Ridgeslättens Fenix af Jonker
Ägare: Julia Ortscheid Stenfelt

Fotograf: Ulrika Hall
Artikeldatum: 2019-03-16

SRRS har, efter förfrågan från Svenska Kennelklubben (SKK), beslutat att delta i SKKs pilotprojekt gällande Mentalindex (MI) baserat på BPH.

SRRS syfte med att delta i projektet är att utvärdera om Mentalindex (MI) kan vara ett verktyg till stöd för systematiskt avelsarbete för mentala egenskaper hos Rhodesian Ridgeback. Det vill säga, kan verktyget vara en hjälp för uppfödaren att genomföra avelskombinationer som ger den mentalitet han/hon strävar efter?

När uppfödare planerar en valpkull så utgår man idag ofta från de tänkta föräldrarnas egna egenskaper avseende t.ex hälsa, mentalitet och exteriör.

För de flesta egenskaper är arvsgången okänd och utfallet hos avkommorna beror ofta både på genetiska förutsättningar, där flera gener samverkar, samt olika så kallade miljöfaktorer (yttre påverkan). I avelsplaneringen bör man därför, utöver avelsdjurens egna resultat, även beakta resultat från deras släktingar, som t.ex föräldrar, syskon och avkommor. Avseende bl.a mentalitet är det dock både tidsödande och i princip omöjligt att manuellt gå igenom och försöka sammanställa tillgängliga data på ett enhetligt sätt för en enskild avelskombination, även om flera uppfödare redan idag försöker utifrån de verktyg som står till buds.

Med Mentalindex är förhoppningen att vi i framtiden ska kunna få ett verktyg som, baserat på BPH, ”kokar ner” tillgänglig information från både det tänkta avelsdjuret och dess släktingar och ger oss hundens så kallade ”avelsvärde” för olika beteendegrupper (ett värde per beteendegrupp). Viktigt att komma ihåg är att dessa värden inte är ett mått på hundens egen mentalitet utan dess uppskattade förmåga att nedärva olika beteenden till sina avkommor. Förenklat uttryckt får man ett mått på om avkommorna i en avelskombination har förutsättningar att få mer eller mindre av en egenskap än genomsnittet för rasen.

Viktigt att komma ihåg är att detta är just ett pilotprojekt och att givna svar kanske inte alltid kommer att finnas. Vi måste alltså lära oss tillsammans och projektet kommer inte att bli vare sig bättre eller sämre än vad vi själva gör det till!

Mer information om pilotprojektet kommer under året att presenteras i våra olika forum såsom t.ex Fullmäktigemötet, Ridgeback-Nytt, hemsida, våra FB-grupper och vid höstens avelskonferens.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Ingela Wredlund (SRRS/MK), e-post mk@srrs.org.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo