Lagar och regler

Som hundägare är det naturligtvis grundläggande att du ger din hund den omsorg och aktivering som behövs för att hunden ska må bra till både kropp och själ. Därutöver finns det ett antal lagar och bestämmelser som alla hundägare är skyldiga att känna till och efterleva.

 • Lag om tillsyn över hundar och katter
  Lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter föreskriver att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Hundar ska vara id-märkta och Jordbruksverket för ett centralt register över landets hundägare.
 • Förordning om tillsyn över hundar
  Förordning 2007:1240 innehåller kompletterande bestämmelser till tillsynslagen avseende bl.a märkning och registrering av hundar.
 • Djurskyddslagen
  Lag 2018:1192 om djurskydd avser omvårdnad och behandling av bl.a husdjur. Dessa bestämmelser kompletteras bl.a genom djurskyddsförordningen. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
 • Djurskyddsförordningen
  Förordning 2019:66 innehåller kompletterande bestämmelser till djurskyddslagen.
 • Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt
  Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2020:8 anger bl.a vad som gäller för hållande av hund samt avel.
 • Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur
  Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2019:26 innehåller bestämmelser för träning och tävling.
 • SKKs Grundregler
  Varje medlem i Svenska Kennelklubben (SKK) är skyldig att känna till och följa SKKs grundregler. Grundreglerna innehåller bland annat regler för uppträdande, avelsetik, uppfödaretik samt försäljning och leverans av hundar.
 • Mer information på SKKs hemsida
  På SKKs hemsida finns det mer nyttig information lagar, regler och policys som vi rekommenderar varje hundägare att ta del av.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo