Rasspecifika avelsstrategier

Vid Svenska Kennelklubbens kennelfullmäktige 2001 beslutades att det för varje hundras ska finnas så kallade “Rasspecifika Avelsstrategier” (förkortat RAS).

RAS är en övergripande handlingsplan för hur avel inom den aktuella rasen ska bedrivas för att vara långsiktigt hållbar. Strategin strävar mot det övergripande målet att de hundar som föds upp av svenska uppfödare ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Dokumentet tas fram av specialklubben i samarbete med uppfödarna och fastställs av SKKs Avelskommitté (SKK/AK).

RAS är inget regelverk, utan en vägledning i uppfödarnas gemensamma strävan att långsiktigt säkerställa en frisk och sund hundras både fysiskt och psykiskt. Dokumentet innehåller en nulägesanalys som beskriver hur det i dagsläget ser ut inom population, avelsstruktur, hälsa, mentalitet och funktion respektive exteriör. Baserat på nulägesanalysen har avelsmål och strategier utarbetats. Avelsmålen beskriver vad uppfödarna gemensamt vill uppnå under den aktuella femårsperioden, medan strategierna är rekommendationer för hur man bör agera för att målen ska uppnås.

RAS riktar sig primärt till alla som deltar i det svenska avelsarbetet med sin tik eller hanhund, oavsett medlemskap i SRRS eller ej. Detta eftersom den svenska raspopulationen är en och samma helhet, oberoende av uppfödarens eller hanhundsägarens klubbtillhörighet. RAS kan med fördel även användas som konsumentupplysning av blivande hundägare som står inför beslutet att utöka familjen med en Rhodesian Ridgeback.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo