Försäkringsstatistik

Ungefär vart femte år tillhandahåller försäkringsbolaget Agria statistik över de vanligaste orsakerna till veterinärvård och livskador (dödsfall) för olika raser. Denna statistik kallas för "Agria Breed Profile" och presenteras i ett dokument för veterinärvård och ett för livskador.

En relativ jämförelse mot "alla raser"

De data som ligger till underlag för Agria Breed Profile påverkas av exempelvis försäkringsvillkor, nyteckningsdatum, djurägarens beslut avseende veterinärbesök liksom val av behandling samt tillvägagångssätt när veterinär ställer diagnos och behandlar djuret. Dessa faktorer varierar över tid. Därför presenteras statistiken huvudsakligen som en relativ jämförelse mellan den aktuella rasen och gruppen "Alla raser" då det antas att yttre förändringar eller influenser har ungefär samma statistiska påverkan oavsett ras.

Agria Breed Profile säger alltså inget om antalet eller andelen drabbade indivier inom en population, d.v.s hur vanlig en sjukdom är. För att få en så rättvisande bild som möjligt av hälsoläget hos den svenska raspopulationen bör statistiken därför läsas i kombination med SRRS hälsoenkäter.

Tolkning av Agria Breed Profile

Vid tolkning av Agria Breed Profile är det viktigt att hålla i minnet vad man tittar på, annars kan slutsaterna och följdaktligen även åtgärderna bli felaktiga.

Generellt

 • Statistiken omfattar inte diagnoser som undantas i försäkringsvillkoren som t.ex beteendeproblem, tandvård utöver skador eller förebyggande/profylaktiska åtgärder .
 • En individ som har en eller flera händelser inom en orsakskategori räknas endast en gång per kategori. Detta eliminerar registeringar för återbesök som föranleds av t.ex kroniska sjukdomar.
 • En individ som har en eller flera händelser inom flera olika orsakskategorier räknas en gång per kategori.
 • Orsakskategorier visas endast om minst 8 individer har haft diagnosen.

Veterinärvård

 • Veterinärvårdshändelser är besök där kostnaden har överskridit den fasta självrisken och ett skadeärende har hanterades av försäkringsbolaget.
 • Det finns ingen övre åldersgräns för hur länge ett djur kan vara veterinärvårdsförsäkrat, men antalet försäkrade djur sjunker med stigande ålder.

Livskador

 • Livskador är dödsfall där djurägaren begärt liversättning och ett livskadeärende har hanterades av försäkringsbolaget.
 • Dödsfall inkluderar generellt endast livskador där en veterinär angivit dödsorsak, men i vissa akuta sjukdoms- eller olycksfall förekommer det att djurägaren och vittnen skriftligen intygat att djuret dött.
 • För rhodesian ridgeback upphör Agrias livförsäkring automatiskt att gälla vid 10 års ålder vilket innebär att livskadestatistiken inte omfattar äldre hundar än så. Exempelvis påverkar detta medianålder för dödsfall som endast omfattar hundar avlidna före 10 års ålder.

Diagram

 • Diagram över sjukdomsorsaker
  Diagram över sjukdomsorsaker visar vilka som är de vanligaste orsakerna till att rasen behöver veterinärvård (veterinärvårdsstatistik) eller avlider (livskadestatistik). Ju längre rasens stapel (röd stapel) sträcker sig åt höger, desto vanligare är sjukdomsorsaken hos rasen. Diagrammet visar även en jämförelse mot gruppen "Alla raser" (blå stapel). Om stapeln för rasen är ungefär lika lång som stapeln för "Alla raser" så är sjukdomsorsaken lika vanlig hos rasen som hos alla raser sammantaget. Är rasens stapel är längre än stapeln för "Alla raser" så är sjukdomsorsaken mer förekommande hos rasen, och rasens stapel kortare är stapeln för "Alla raser" så är sjukdomsorsaken mindre förekommande.
 • Diagram över relativ risk
  Diagram över relativ risk visar vilka diagnoser som rasen har högst risk att drabbas av i jämförelse med gruppen "Alla raser" (gul linje). Att en diagnos har hög relativ risk innebär inte per definition att diagnosen är vanligt förekommande hos rasen. Ovanliga diagnoser kan visas med hög relativ risk, t.ex för att de är ännu mer ovanliga hos alla raser i allmänhet.

Frågor

Vid frågor om Agria Breed Profile eller rasens hälsa välkommen att kontakta SRRS Avels- och Uppfödarkommitté.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo