Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH)

Som ett led i det systematiska arbetet för god mentalitet hos rhodesian ridgeback rekommenderar SRRS alla ridgebackägare att låta sin hund delta vid Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH), oavsett om hunden är en potentiell avelshund eller ej. Mer info här >>

BPH säger inte allt om en ras eller en hund men möjliggör en objektiv jämförelse av de beteenden som omfattas av beskrivningen. BPH värderar inte vad som är mer eller mindre önskvärt hos en ras, utan det är en fråga för rasklubben och rasens uppfödare.

Bakgrund

Inom rhodesian ridgeback finns sedan senare delen av 1990-talet en god tradition hos många hundägare att låta mentalbeskriva sina hundar, vilket historiskt skett genom deltagande vid ”Mentalbeskrivning Hund” (MH). Då MH ursprungligen tagits fram för brukshundar arbetade Svenska Kennelklubben under början av 2010-talet fram en ny beskrivning kallad ”Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund” (BPH), som i högre grad beskriver hundars vardagsbeteenden. Rhodesian Ridgeback var en av de fem raser som deltog i framtagandet av beskrivningen innan den blev officiell.

BPH blev officiellt i maj 2012 och är idag det primära verktyget för mentalbeskrivning av rhodesian ridgeback.

Standardiserad beskrivning

Vid ett BPH för ägaren hunden genom en standardiserad bana med sju obligatoriska och ett frivilligt moment (skott) som iscensätts av utbildade funktionärer. En testledare följer med ekipaget runt banan och instruerar hundägaren samtidigt som en beskrivare iakttar och dokumenterar hundens reaktioner i ett protokoll.

Genom att beskrivningen är standardiserad så ges möjlighet att på ett objektivt sätt jämföra såväl beteenden mellan olika individer eller grupper (som t.ex kullar) och därigenom kunna notera både likheter och skillnader. Likaså ger det möjlighet till jämförelse av beteenden mellan raser.

BPH är inget test

BPH är inget test där hunden kan lyckas eller misslyckas utan enbart en beskrivning av vad hunden faktiskt gör i de olika situationer som omfattas av beskrivningen. BPH är heller inget som man som ägare vare sig kan eller ska träna hunden inför och den behöver inte ha uppnått någon särskild lydnadsnivå.

Momenten i BPH

Nedanstående beskrivning av de olika momenten i BPH är hämtad från SKKs hemsida >>

 1. Främmande person
  Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet med en främmande person och hundens tendens till oro och/eller undvikande beteenden, hundens behov av att hävda sig eller att visa undergivenhet mot testledaren samt om hunden avvisar umgänget med aggression.
 2. Föremålslek
  Både hundägare och testledare leker med hunden. Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, dels hundens allmänna attityd i leken vilken inte behöver ha direkt koppling till intresset för föremål.
 3. Matintresse
  Hunden får prova att ta godbitar, såväl egna favoriter som av standardiserad modell, ur burkar vars lock antingen är öppna eller olika hårt åtskruvade. Syftet är dokumentera hur mycket hunden är villig att jobba för att nå sina matbitar och hundens allmänna intresse för mat.
 4. Överraskning
  En silhuett av en person i halvfigur reses hastigt upp 3 meter framför hunden när den kommer gående. Här iakttas och dokumenteras exempelvis hur arg och rädd hunden blir men också hur lätt den har att övervinna en negativ känslomässig upplevelse. Den tredje delen som dokumenteras är hur hunden klarar av att promenera förbi halvfiguren.
 5. Skrammel
  En metalltrumma med en kedja i genererar ett högt skramlande ljud som startar när hunden närmar sig. Hunden får upptäcka, undersöka och passera förbi trumman. Syftet är att undersöka hundens rädsla för ljud.
 6. Närmande person
  En person klädd i kappa, bredbrättad hatt och mörka solglasögon närmar sig långsamt hunden i etapper. När personen kommit inom ett visst avstånd vänder den sig om och står stilla. Hunden släpps fram för att undersöka och ta kontakt. Momentet ska mäta hundens reaktioner i möte med människor i situationer som ur hundens perspektiv kan upplevas som avvikande.
 7. Underlag
  Hunden och föraren går över ett nytt och oprövat underlag. Syftet är att mäta eventuell osäkerhet för att gå på annorlunda underlag.
 8. Skott (valfritt moment)
  Två skott avlossas cirka 50 meter från ekipaget, ett när hund och förare är i rörelse, ett när de står still. Syftet är att dokumentera eventuell reaktion vid skott, om det väcker positiv förväntan eller kanske osäkerhet.

Protokoll och sammanfattande beskrivning

Under tiden som hunden genomför BPH noterar en utbildad beskrivare hundens reaktioner i ett standardiserat protokoll. Därtill redogör beskrivaren för sin subjektiva uppfattning om hur hen upplevt hunden vid de olika momenten i en så kallad ”sammanfattande beskrivning”.

Beteendegrupper

För att ge en tydligare bild av hundens beteenden så delas protokollets obsevationer in i olika beteendegrupper. Dessa beteendegrupper åskådliggörs ofta genom färgkodningar.

 • Hälsning
 • Undergivenhet
 • Lekintresse
 • Matengagemang
 • Förarkontakt
 • Nyfikenhet
 • Rädsla/Osäkerhet
 • Hot/Agressivitet

Redovisning av resultat

Beskrivningen av hunden registreras hos Svenska Kennelklubben (SKK) och finns sedan tillgängligt via SKKs webbplats Avelsdata. Här kan man bland annat läsa:

 • Protokoll
  I protokollet används skalor för att beskriva hundens beteende i varje sekvens av de olika momenten. En skala kan exempelvis redogöra för intensiteten i uttrycket medan en annan kan ange under hur lång tid hunden visat beteendet. Lågt värde på skalan innebär att hunden inte uppvisat det aktuella beteendet medan högt värde på skalan innebär att den visat beteendet i stor utsträckning. Protokollet är färgindelat efter de beteendegrupper som beskrivs i BPH.

 • Sammanfattande beskrivning
  Den sammanfattande beskrivningen är beskrivarens subjektiva uppfattning och anger om hunden är Arg, Energisk, Glad i främmande människor, Lekfull, Ljudlig, Nyfiken samt om den har en Positiv attityd och är Trygg. En skala i fem steg från inte alls (0) till mycket (4) används. Ett lågt värde innebär att hunden visar egenskapen i låg utsträckning medan ett högt värde innebär att hunden visar egenskapen i hög grad.

 • Spindeldiagram
  Spindeldiagrammet presenterar hundens värden för respektive beteende som omfattas av BPH. Då samma beteende mäts upprepade gånger under beskrivningen används en beräkningsmodell för att räkna fram varje individs värde för respektive beteende. Värdena ligger på en skala som går mellan 1 (beteendet har inte visats) och 5 (beteendet har visats i hög grad eller under lång tid). Spindeldiagrammet är färgindelat efter de beteendegrupper som beskrivs i BPH.

Filmen om BPH

I "Filmen om BPH" får du se samtliga moment, möta hundägare och deras hundar och höra uppfödares och klubbrepresentanters funderingar.

Extern information

SKK, Mer om BPH
SKK, Informationsbroschyr BPH (pdf)
SKK, Anmäla till BPH
SKK, Regler för BPH (pdf)
SKK, Utförandebeskrivning BPH (pdf)
SKK, Beteendedefinitioner BPH
SKK, Avelsdata resultat

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo