Rasens mentala egenskaper

Nedan återfinns en beskrivning av rasens mentalitet och beteenden, både utifrån vad som kan anses önskvärt baserat på rasstandard och ursprung och vilka beteenden dagens svenska rhodesian ridgebacks faktiskt uppvisar vid Beteende- och Personslighetsbeskrivning Hund (BPH). Därtill finns en allmän beskrivning av rasens generella karaktärsdrag i olika situationer.

Beskrivningen har tagits fram inom ramarna för Svenska Kennelklubbens projekt "Att beskriva rasers mentalitet och beteende" i vilket SRRS har deltagit.

Rasstandard

”Rhodesian ridgeback ska ha ett värdigt, intelligent uppträdande, reserverad mot främlingar utan att visa aggressivitet eller skygghet.”

Förhållande till människor

 • Rasstandard / ursprung
  I rasstandarden framgår att rasen ska ha ”ett värdig, intelligent uppträdande, vara reserverad mot främlingar utan att visa aggressivitet eller skygghet”. Reserverad är en översättning från engelskans ”aloof”, vars synonymer kan vara ”asocial”, ”emotionellt distanserad”, ”oemottaglig”, ”högdragen” eller ”cool”. Rasen bör således acceptera kontakt med främmande person, men hälsningen kan vara kortfattad och utan att hunden själv uppmuntrar till kontakt i högre grad.
 • BPH-resultat
  Värdena för hälsning i spindeldiagrammet för BPH bekräftar att rasen är reserverad, det vill säga ointresserad av främmande personer. Rasen hälsar generellt kortfattat i momentet ”Främmande person” men kan hälsa med något högre intensitet i avreaktionen på människa i momentet ”Närmande person”. Graden av oro och avståndstagande är relativt låg för båda momenten vilket bekräftar ointresse men utan skygghet. Oro/osäkerhet förekommer dock hos en del individer vilket inte kan ses som önskvärt.
 • Övrig information
  Rasen har generellt en vänlig inställning till familjen och en neutral inställning till främmande människor. Personer som rasen träffar med jämna mellanrum accepteras direkt, det vill säga är ihågkomna och välkomna. Rasen har ett stort behov av sällskap och att få vara tillsammans med sin familj.

Förhållande till andra hundar

 • BPH-resultat
  Egenskapen beskrivs/utvärderas inte i BPH.
 • Övrig information
  Vid kontakt med främmande hundar av samma kön är en ridgeback normalt sett avvaktande och kan även mäta sig. Vid kontakt med hundar av motsatt kön är den oftast nyfiken. Mot familjens hundar reagerar den generellt positivt oavsett kön. Om den andra hunden, oavsett kön, har otydliga kroppssignaler eller beter sig flamsigt kan en ridgeback tala om att den vill ha ordning och reda.

Lekintresse

 • Rasstandard / ursprung
  Många hundar av rasen lever idag som familjehundar samtidigt som rasens ursprung ställer krav på självständighet. Då lekintresse ger antydan om en mindre allvarlig attityd och tillika korrelerar positivt med egenskaper som socialitet och trygghet bör rasen ha ett visst lekintresse. Det är dock inte ovanligt att rasen hellre leker på egen hand med leksaken än med sin förare eller med en främmande person.
 • BPH-resultat
  Spindeldiagrammet och den sammanfattande beskrivningen visar att rasen är ganska lekfull. Vid BPH leker hundar av rasen relativt gärna med sin egen favoritleksak och något mindre med den standardiserade leksaken. Rasen visar inte särskilt stort intresse för dragkamp, men variation finns. De individer som leker väljer helst att göra det själva, utan förarens eller testledarens inblandning.
 • Övrig information
  En vuxen ridgeback svarar vanligen på en bekant människas lekinvit om situationen är den rätta, och uppmanar också ibland till fortsatt lek. Men den kan också svara först så småningom, när ägaren bjudit in till lek en stund. Då uppmanar den vuxna individen sällan till fortsatt lek. En ridgeback tröttnar ganska fort på lek med människa men kan leka längre med sina hundkompisar.

Rädsla/osäkerhet

 • Rasstandard / ursprung
  Rasen ska inte uppvisa vare sig skygghet, oro eller rädsla gentemot en för hunden okänd person. Att rasen uppvisar måttlig grad av flyktbeteende, t.ex snabb undanmanöver, vid överraskning eller skrammel kan ses naturligt då den är sprungen ur en miljö där beredskap och snabba instinkter kunde vara livsavgörande. Rasen bör dock ha förmågan att relativt snabbt analysera situationen, samla sig och ha goda avreaktioner, det vill säga sänka sin stressnivå till neutralt läge.
 • BPH-resultat
  Sociala rädslor: Det finns individer av rasen som uppvisar social osäkerhet mot okända personer. Några visar sitt ogillande genom att backa undan och därefter hålla avståndet, medan andra visar låg/nedsjunken kroppshållning utan svansviftningar och drar in svansen under magen. Det finns också individer som vare sig visar osäkerhet eller rädsla gentemot främlingar, utan förhåller sig antingen neutrala eller interagerar aktivt.
  Miljörädslor: Rasen uppvisar generellt låg grad av osäkerhet vid ljud såsom skrammel och skott, men ljudberörda individer förekommer. Rasen uppvisar däremot en något högre grad av osäkerhet/rädsla vid överraskningsmomentet vilket även inkluderar ”tid till kontroll”, det vill säga hur lång tid det tar för hunden att återgå till ett neutralt känsloläge efter en lite skrämmande eller överraskande upplevelse. Avvikande underlag uppfattas generellt inte som något besvärligt för rasen.
 • Övrig information
  Rasstandardens skrivning ”reserverad mot främlingar” övergår hos en del individer i uttryck för social rädsla eller osäkerhet vilket inte kan ses som rastypiskt då standarden slår fast ”utan att visa aggressivitet eller skygghet”. För att fungera och må bra i vårt samhälle behöver en ridgeback vara accepterande och ha mindre av den misstänksamhet som man ibland förknippar med rasstandardens skrivning ”reserverad mot främlingar”.

Hot / aggressivitet

 • Rasstandard / ursprung
  Utöver jakt har rasen ursprungligen använts för att försvara mark och egendom både mot vilda djur och oinbjudna personer. I en hotfull situation bör rasen således uppvisa måttlig grad av hotfullhet (höjd svans, stelt kroppsspråk, rest ragg, morrningar, skall) men agerandet ska upphöra när hotet identifierats som ”ofarligt”. Bitbeteende är oacceptabelt.
 • BPH-resultat
  Vid BPH föranleder en främmande person (moment 1) generellt varken att rasen hotar eller uppträder aggressivt. Den så kallade närmande personen (moment 6) föranleder en högre grad av hotfullhet, en reaktion som även kan ses hos en del individer när den visuella överraskningen (moment 4) dyker upp. Variationen inom rasen är stor avseende hotbeteende mot närmande person. I den sammanfattande beskrivningen över alla moment är värdet för arg mycket lågt vilket kan ses som ett uttryck för att hot/aggression endast tas till i, för hunden, hotfulla situationer.
 • Övrig information
  Rasen vaktar generellt egendom som exempelvis tomt och bostad. Rasen kan även vakta till exempel när någon närmar sig bilen, då företrädelsevis mot andra hundar.

Aktivitet

 • Rasstandard / ursprung
  I rasstandarden framgår att rasen har en medfödd arbetsförmåga, både som jakthund och vakthund. Jakten, på främst storvilt, i vidsträckta landområden krävde en stor portion rörlighet, vighet och uthållighet. Förutom jakten hade hundarna också till uppgift att vakta gårdar och lägerplatser för att hålla inkräktare borta. Rasen har således ett relativt stort behov av såväl fysisk motion som mental stimulans.
 • BPH-resultat
  Vid BPH bedöms hundens energinivå, livlighet, i den sammanfattande beskrivningen. Enligt denna upplevs beskrivna hundar inom rasen inte som särskilt energiska.
 • Övrig information
  Den vuxna ridgebacken är oftast lugn inomhus och aktiv utomhus. Dock kan unga hundar tillfredsställa sitt aktivitetsbehov och sin nyfikenhet med viss åverkan på hemmiljön, i synnerhet om individens fysiska och/eller mentala behov inte tillgodoses till fullo. Rasen mår bäst av varierad motion, som medger såväl koppelpromenader i rask takt som möjlighet att springa fritt och ”rusa av sig”. Den mentala stimulansen kan lämpligen tillgodoses genom nosarbete såsom viltspår, nosework eller personspår. Bristande aktivering under längre tid kan leda till att hunden felaktigt upplevs som slö och oengagerad när den egentligen är uttråkad eller i värsta fall deprimerad. Det kan också leda till att hunden utvecklar oönskade beteenden.

Samarbetsvilja

 • Rasstandard / ursprung
  Ridgebacken är ursprungligen en jakthund som är framavlad för att kunna arbeta självständigt. Rasen är således inte avlad för hög samarbetsvilja, som exempelvis bruks- och retrieverraser.
 • BPH-resultat
  I BPH speglas hundens samarbetsvilja främst i lek- och matmomenten. De individer som leker väljer helst att göra det själva, utan förarens eller testledarens inblandning. Detsamma gäller matmomentet där rasen i högre grad väljer att lösa problem på egen hand utan att söka hjälp av föraren eller testledaren.
 • Övrig information
  Familjen går alltid först för en ridgeback och att ha sällskap och få vara delaktig i det vardagliga livet är essentiellt för att rasen ska må bra. Rasen är mycket signalkänslig, det vill säga att den har stor förmåga att läsa av sinnesstämningar och intentioner. Rasen är också lättlärd, men tröttnar snabbt om den inte ser en uppgift som meningsfull eller lönsam. Den förstår väldigt snabbt vad ägaren vill, men väljer inte alltid att vara till lags. Detta ställer höga krav på förarens förmåga att motivera hunden genom att träna varierat och utveckla de belöningar hunden uppskattar.

Ljudlighet

 • Rasstandard / ursprung
  I rasens ursprungliga användningsområde, spårande och ställande av främst storvilt, arbetade hundarna vanligtvis i släpp om fyra eller fem, men även ensam hund kunde förekomma. Hundarna spårade i tysthet och gav främst skall vid ställande av bytet.
 • BPH-resultat
  Den sammanfattande beskrivningen rubrik ”Ljudlig” påvisar mycket låga värden, det vill säga rasen upplevs som tyst under beskrivningssituationen.
 • Övrig information
  Som vuxen är rasen generellt tystlåten men en del kan gnälla och prata vid exempelvis förväntan på aktivitet. Valpar och unghundar kan vara mer ljudliga. Rasen ”okynnesskäller” sällan, men kan vilja vakta när någon ringer på dörren eller närmar sig tomtgränsen.

Funktion

 • Rasstandard / ursprung
  Rasens ursprungliga huvuduppgifter var att spåra och ställa vilt vid storviltsjakt samt vakta gårdar och lägerplatser för att hålla inkräktare borta.
 • Övrig information
  För rhodesian ridgeback finns inget krav på arbetsprov och avelsurvalet sker överlag inte utifrån hundarnas arbetsegenskaper. Den svenska populationens jaktduglighet misstänks därför vara varierande. Vaktar gör de flesta individer naturligt när de anser att det behövs. Idag är rasen framförallt en sällskapshund men det finns individer som används framgångsrikt både vid eftersök och som ställande på främst älg och vildsvin.

Mest karaktäristiska drag

Rhodesian ridgeback är en mjuk, signalkänslig hund med vänligt sinnelag och stor integritet och värdighet. Rasen visar stor lojalitet med sin ägare och är relativt ointresserad av främlingar. Den glömmer aldrig en oförrätt. Den är envis, smart och har humor och kan lätt överlista sin förare för att uppnå det den finner åtråvärt. Rasen ställer höga krav på sin förare och bör fostras med vänlighet, tydlighet, konsekvens och respekt.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo