Exteriördomare

SRRS är mycket positiv till att det utbildas nya svenska domare av rhodesian ridgeback förutsatt att varje domare har ett stort intresse av rasen i synnerhet. Förutom att vara väl insatt i rasstandarden anser specialklubben att det är viktigt att domaren är mån om att inhämta den raskunskap som krävs för att kunna tolka rasstandarden på ett för rasen lämpligt sätt och således undvika premiering av hundar som långsiktigt kan bidra till exteriöra överdrifter eller förändring av rastyp.

Riktlinjer för exteriördomare som önskar utöka sitt rasregister med rhodesian ridgeback

SRRS önskar att exteriördomare som vill utöka sitt rasregister med rhodesian ridgeback skickar en skriftlig presentation av sig själv till SRRS styrelse och informerar om att man önskar utbilda sig som exteriördomare av rhodesian ridgeback. Därefter önskar SRRS att domaren utbildar sig på rasen genom att som minimum genomföra nedanstående aktiviteter:

  • Studerar rasstandarden för rhodesian ridgeback >>
  • Studerar SRRS raskompendium >>
  • Studerar Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) för rhodesian ridgeback >>
  • Genomför minst två passiva tjänstgöringar (domarelev) för två olika nordiska domare som som varit auktoriserade att döma rhodesian ridgeback i minst fem år och dömt minst 50 starter av rasen alternativt finns upptagna på SKKs lista över examinatorer av rasen. I förfrågan till specialklubben om utökning av rasregister ska intyg från passiva tjänstgöringar bifogas. Lista över årets utställningar och domare finns här >>
  • Visar aktivt intresse för rasen, till exempel genom inofficiell exteriörbedömning av densamma, besök på rasspecial och/eller deltagande vid rasspecifik domarkonferens eller domarträff. Besök på rasspecial ska meddelas SRRS styrelse på förhand så att lämplig person kan utses för att finnas till hands under dagen och svara på eventuella frågor. I förfrågan till specialklubben om utökning av rasregister ska det aktiva intresset vara dokumenterat med datum och evenemang. Vid bedömning av inofficiell utställning ska även antal deltagande rhodesian ridgeback anges.
  • I förfrågan till specialklubben om utökning av rasregister anger minst två referenspersoner med mycket goda kunskaper om rasen. Det är viktigt att varje referensperson är vidtalad och har accepterat att vara referens.

Ovanstående riktlinjer kommer att vara vägledande för SRRS styrelse vid behandling av förfrågan från domare om att utöka sitt rasregister med rhodesian ridgeback. Vilka egenskaper som gör en person till en lämplig exteriördomare av rasen går dock inte att bedöma enbart baserat på genomförande av dessa aktiviteter och därför kommer varje ansökan att behandlas individuellt.

Förfrågan om att utöka rasregister med rhodesian ridgeback skickas via post eller e-post till SRRS sekreterare. Förfrågningsblankett som skickas via e-post ska vara skannad i pdf-format så att specialklubben kan skriva ut densamma för att fylla i sina delar. Fotograferad kopia av blanketten accepteras inte.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo